Surat Lamaran Kerja Untuk Capella



surat lamaran kerja


Medan, 28 Juli 2015

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pimpinan
PT.CAPELLA MULTI DANA
Jl. Putri Hijau No. 5
Medan

Hal : Lamaran Kerja

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                                       : RONI JANWAR  
Tempat/ Tanggal Lahir            : Medan, 10 Januari 1977
Jenis Kelamin                          : Laki-laki
Agama                                     : Khatolik
Pendidikan terakhir                 : SMK
Alamat                                     : Jl. Pelita II No. 102 Medan
Hp                                            : 0812 6028 2585
Bersamaan dengan ini saya datang kehadapan Bapak/Ibu untuk mengajukan permohonan, agar sudilah kiranya Bapak/Ibu menerima saya menjadi Collector pada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu turut saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
1.      Surat Permohonan             : 1 lembar
2.      Pas Fhoto 3 x 4                 : 2 lembar
3.      Fhoto Copy KTP              : 1 lembar
4.      Fhoto Copy Ijazah            : 1 lembar
5.      Daftar Riwayat Hidup      : 1 lembar
6.      Foto Copy SIM C             : 1 lembar
Demikianlah surat permohonan ini saya ajukan, besar harapan saya agar Bapak  dapat mempertimbangkannya, dan atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya


RONI JANWAR

Post a Comment

Artikel Terkait Tips Motivasi