CICIT DEKKET NTUALU

Tags:
Bagimo pana simasa katika idi arnia, trenget karinana natek-natek silot I karinana aur, ndorok deng mengeranai samah-samah kalaki, janah mula jumpa katakana lot perubaten, lot persolaen, nai kuarih ngo kalak idi mi sada-sada raja si mengerajai iaur idi, janah tong mango si merantusen kata. Bagidi mamo simasa ai arnia nina sukuten enda imo sukuten terenget si cicit dekket ntualu, janah sukuten enda masa mo nina enda I banua har-har, imo kuta ni si mahaji si menusurken mpung si sori tandang (padang), sori gigi (berutu), bagima nang dekket punguten sori (solin). Katika idi, merbuah mo pana arngah i delleng, pas kalon idahen bage trutung merdori-dori janah merbangkiang tapi oda merlomi. Mula ndaoh diri menenggen menter sir edur lako kipangan kerna nidok trutung idi, keppekeken kessa njolmit oda keppe merlomi, pellin batuna ngo kessa lot janah arnia masa ngo bangkiang arngah I belgang tengah ari lako mahan togoh. Ingo keppe asa arnia pernah ngo tangis sada kalak perbayoen kerna idapet isapona pellin batuna ngo kessa lot idok keppe lomina nggo i kerriken bapa dukakna janah batuna naingo kessa lakn, tangis mo ia ninganna i bilang-bilangken: “ kalak mo keppe mangani lomina inang ni berruna, keppeken berrumu ale nang pellin kipangani batuna, bakune kin ngo nasip berrumu berru ni inang na? “ nina ninganna tangis. Oda ibettoh keppe batu idi odango batu barangpe bangkiang ni trutung tapi bangkiang ni arngah ngo keppe, sampe janah dak itangisken merpiga-piga kali nai melaga partua ibalena ninganna idokken mendokken: “arngah ngi berru ni biang” nina kumerna nggarana pusuh mendengkoh tangis ni inang dukakna idi. Bagimo simasa I banua har-har ndai gerrarna pe sukuten, buen ngo asa mahan perguruen sukututen situa-tua idi pala mula arngah ngo nggeut ngo sampe tasak-tasakken bana kolingna lalap oda nggeut ndabuh, tapi nina I sukuten enda arngah en ndabuh janah merdebbum, biasana ndabuh kin pe sorana oda pella sadike nggang. Tapi tolemo gerrarna pe sukut-sukuten siekuti sambaing mo ti kaltu. Lot mo sada manuk-manuk gerrarna cicit nai lot ma ntualu. Cicit bukna meratah, pagutna kuat nggeut memagut sukana oda merasa janah minit kerna dosken urat purat janah oda pella nggomok, oda pella sir ate lako kipangan kerna oda ngo merpessoh. Ukum ntualu imo manuk-manuk narih mbelgah, nggomok dagingna merampek tulanna panganen janah merpessoh artina sir ate lako kipangan mula iberre deba. Bagimo ipas sada mbon nderrang oda pedaoh-daoh kalak en mangkat-angkat isada kayu mbellen I delleng, nai menter ndabuh mo sada buah arngah i delleng i rebbe-rebbeen i, nai meradu kalak en mendengkoh. Tapi kessa simerkusoen kalak idi menter jae mo pendengkoh kalak enda pana duana. Ukim dok sicicit jolon nian ndai sorana merdebbum barupe asa merderras tapi dok ntualu jolon ngo pemeggena ndai mederras barupe asa merdebbum, lalap mo mersoal jabab kalak en sidua keppe enggo soh berngin, tarik-tarik mertendeng lao menggagat, lapatenna tarik-tarik mersoal ndai gabe oda kalaki kenna buah kerna enggo berngin. Nai kerna persoalen kalak enda, pekkat mo kalak enda sidua asa laus mengadu mendahi raja I banua har-har dekket kesepakaten ise ia salah ia mo talu janah ipangan sihaji, ise ia mennang maluah mo ia ibas mara nai, imo pekkat kalak enda janah nggo merjanji kalak enda barembenkenna lakko laus mengadu mengido hokum sihaji. Bagimo katika idi, hukum si haji pe oda ne senteng janah nggo I gerrari deba gabe hukum morihi barangpe hukum menoco, artina oda ne senteng bage perdalan hukum nai kin. Hukumna enggo hukum percubellek, menenggen-nenggen kalakna oda ne merguru mi kebennaren bak kesentenggen.

Katika menjalo hukum dekket kebbenaren imo cicit dekket ntualu ndai, nai menter perjolo ikusoi raja kademo nahan upahna sebage sidabuh hukum ibas perubaten ndene enda nina raja. Nai bujur ntualu mendokken imo, isepe kami nahan talu i hukumken raja idi enggo sudia kami mate janah simenangna mo nahan nggelluh , sitalunamo I pangan raja idi nahan. Kesa idengkoh rana ntualu idi bagidi, perjolo kalohon menter merdesser mo edurnamenenggen dekket mengenget pessoh ni manuk-manuk ntualu janah oda pella pot ia lako lako kipangan cicit kerna dagingna pe mergettes-gettes janah minit. Nai makdeng pe ibagahken kalaki persoalenna menter enggo lot gerrek atena lako menaluken ntualu janah kimenangken cicit asa uju simerpessohna nahan ipangan raja i. Nai isidang mo kalak idi sidua, janah ikusoi ma kade pana persoalen kalak idi. Nai roh mo cicit ibagahken mo, ukum persoalen nami enda imo terenget sora arngah sindabuh idelleng. Ningku joloen merdebbum asa merderras tapi dok ntualu joloen merderras asa merdebbum, ise mo kami situhunna raja nami? Dok cicit. Imo tuhu raja nami pas ngo bage rana ni cicit ndai, ukum aku raja nami rembang bage sibiasa kuidah janah kutengngen ukum arngah idelleng dos ngo bage perdabuh trutung kennah joloen ia merderras ibulung-bulung marangpe ranting idi nai merdebbum mo ia mitanoh idi. Asa demi kebbenaren sikupikiri janah kuidah katengku raja nami mate pe aku nggo sudia mula kennah talu nai ngo aku dok raja padahal terserrah raja mo idi tuhu peranangku. Tuhu kaloon ngo iakap raja idi rana ni ntualu idi, janah salah ngo iakap rana cicit idi kerna joloen nina merdebbum asa merderras. Tapi kasi pe tuhu iakap ukurna, cubellekna nggo tubuh janah sir ni edurna menenggen manuk-manuk ntualu mula itutung janah pe iroroh, keppe nahan mula cicit bage tinali ngo oda terpangan janah oda merasa. Enggo kessa bagi idabuh sihaji mo humuk rembang mi permasalahen kalak idi, tapi hukum sinidabuhna imo hokum percubellek oda hukum kebbenaren. ihukum mo kalak en, nina mo : “ kene sidua sinibagessen perukkilen nggo kutimbangi selloh janah mende janah nggo dekket ndai nai kukaji. Jadi menurut persoalen ndene enda, kum katengku tuhu ngo bage kata ni cicit joloen ngo merdebbum mi tanoh nai merderras nola mo mi napa-napa i, janah rana ni ntualu enda salah kerna idokken joloen nola merderras asa merdebbum, kernana idi mennang moko cicit lako mo ngkabang tapi ukum ko ntualu sesuai mi pekiranaen ndene kono kennah mate janah kennah ngo ipangan”, nina raja. Nai itangkup mo ntualu iseat mo janah ibuk-buki, janah ibuat mo buluh lako merbauh asa ibauh sukani ntualu idi asa kaluar pessohna idi. “ mula bagi ngo hukum ni raja nggo sudia aku raja nami, tangkup mo aku, seat mo janah roroh nai pangan mo asa makin senteng giam kaduan hukummu mi podi niari”, ndok ntualu. Itangkup mo ntualu, iseat mo, ibauhmo janah itutung itengah kasean kerna mbue menaksiken perkara enda, maksudna asa karina kalk memetoh bakune keppe kuatna raja lako mendabuhken hukum kasa pe oda bennar. Asa mbiar kalak mendahisa. Keppeken kade sinibahan raja enggo meralo mi kebbenaren ni hyang ni mpung. Itatap keppe penglako ni kempuna nggo nceda mi kesentenggen kumerna percubellek. Nai tikan bagidi pas nggo kumettek-kettek barangpe gur-gur binauhna idi, isi mo mengranai hyang ni mpung karap sora ni binauhna idi, menter lot mo kaluar sora isidi nai bagen: “ kttk-kttk sibulung gumba sikan kumettk messeng kuta kumerna hukum sihaji odane ia”. Heran raja idi kumerna idengkoh nola bage lot sora jelma kiranai ipas bulu idi, tapi kumerna cubellekna lalap ijuljulken ma lako kitasak asa ndor ipangan. Nai peduakaliken tong mersora bage idates ndai “ kttk-kttk sibulung gumba sikan kumettk messeng kuta kumerna hukum sihaji odane ia”. Nai makin mbiar mo haji enda, tapi kumerna cubbelekna menter igerr-gerri mo api asa ndor tasak. Nai mersora nola bage sindai pettelukaliken nai melaga mo ia janah sakkor mbiar kerna nggo salah mendabuhken hukum. Arnia ikuta idi saong sapoo imo hejuk janah sapo pepejolmit-jolmit mango, kumerna tenngah ari menempul deng ma angin. Nai isintak ia mo binauh ndai kerna mellaga janah mbiar iambongkenmo mi para bengker dekket mibubung sapo, mengekut mo harang I as pantil binauh idi nai janah ndabuh mo misaong hejuk ndai nai lakat mo saong sapo idi. Mergollah-gollah mono api janah messeng mo sapo idi kumerna pejolmit-jolmit ndai sapo nai mellekup mo sada kuta habis mo sapo idii karina bage kata hyang ni empung ndai. Iselselli raja ngo perbuatenna idi tapi odane lot lapattena kerna enggo mo sor mellekup sada kuta, ai mulak mo mahan sapo kalak idi tubenna karinana kumerna sada manuk-manuk ntualu itutung merkite hukum cubellek. Asa mendahi kitape karina simenjakaka sukut-sukuten en, ulang mo sidabuhken hukum siso bennar siso tuhu mendahi denggan, mendahi jelma bahken mendahi binatang pe kerna nggeut ngo roh hukum banta kan hyang mpung nai barang pe kan debata situmempa. Asa siteggakken mo hukum kesentenggen asa dekket kita njuah-njuah mi podi niari janah sehat-sehat. Ulang mamo sitiru bage cicit ndai, kunupe ibettoh ranana salah tapi lalap ijuljulken kerna ibettoh boi ipengaruhi hukum raja idi gabe oda nenge bennar janah nggeut kisalahken ise ia sebennarna. Jaga janah manat mo kita ulang sanga bage hukum percubellek, njuah-njuah.

Post a Comment

Artikel Terkait Tips Motivasi