Urutan Ulaon Adat Pengolihon Anak/Pamulihon Boru


1. Mangarisika.
Adalah kunjungan utusan pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka penjajakan. Jika pintu terbuka untuk mengadakan peminangan maka pihak orang tua pria memberikan tanda mau (tanda holong dan pihak wanita memberi tanda mata). Jenis barang-barang pemberian untuk pernikahan adat batak dapat berupa kain, cincin emas, dan lain-lain .
2. Marhori-hori Dinding/marhusip.
Pembicaraan antara kedua belah pihak yang melamar dan yang dilamar, terbatas dalam hubungan kerabat terdekat dan belum diketahui oleh umum.
3. Marhata Sinamot.
Pihak kerabat mempelai pria (dalam jumlah yang terbatas) datang kepada kerabat mempelai wanita untuk melakukan marhata sinamot, membicarakan masalah uang jujur (tuhor).
4. Pudun Sauta.
Pihak kerabat pria tanpa hula-hula mengantarkan wadah sumpit berisi nasi dan lauk pauknya (ternak yang sudah disembelih) yang diterima oleh pihak parboru dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian Jambar Juhut (daging) kepada anggota kerabat, yang terdiri dari:
Kerabat marga ibu (hula-hula)
Kerabat marga ayah (dongan tubu)
Anggota marga menantu (boru)
Pengetuai (orang-orang tua)/pariban

Diakhir kegiatan Pudun Saut maka pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu Martumpol dan Pamasu-masuon.
5. Martumpol (baca : martuppol)
Penanda-tanganan persetujuan pernikahan adat oleh orang tua kedua belah pihak atas rencana perkawinan anak-anak mereka dihadapan pejabat gereja. Tata cara Partumpolon dilaksanakan oleh pejabat gereja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tindak lanjut Partumpolon adalah pejabat gereja mewartakan rencana pernikahan dari kedua mempelai melalui warta jemaat, yang di HKBP disebut dengan Tingting (baca : tikting). Tingting ini harus dilakukan dua kali hari minggu berturut-turut. Apabila setelah dua kali tingting tidak ada gugatan dari pihak lain baru dapat dilanjutkan dengan pemberkatan nikah (pamasu-masuon).
Songon na somal tontu dung sidung acara partumpolon pintor pasahaton ni pangula ni huria do partingkian tu hasuhuton paranak nang parboru laho mandok hata. Sian dos ni roha ni hami paranak ditingki tonggo saripe, marsogot mandok hata pinasahatma tu anggidoli ………….. bapatua ni si …………. (ompu martinodohon). Tarsongon on ma hata na naeng sipasahaton ni nasida:
Tamada do hita mandok mauliate tu Amanta Debata Pardenggan Basa siala asi dohot holong ni roha na natongtong mangiringiring hita saluhutna sian angka ari naung salpu rodi tingki on tarlumobi ma i sadarion mansai denggan jala une ulaon Partumpolon ni anak nami dohot oroanna ima na naeng parumaennami, boru ni Hulahulanami Raja i Raja ……………. Tangkas do nangkin nunga di patumpolhon nasida di jolo ni huria ni Tuhanta marhite naposona amang pandita.
Asa dohonon nami ma antong mauliate godang tu amang pandita …………………… suang songoni tu saluhut parhalado ni hurianta HKBP …naung manghobasi jala patupahon ulaon partumpolon i. Udut tusi pasahaton nami do mauliate tu organist dohot sude punguan koor naung mamuji pasangaphon goar ni Tuhanta marhite ende dohot puji-pujian naung ni endehon nasida, marsangap ma antong goar ni Tuhanta jala hita pe saluhut taruli pasu-pasu hinorhon ni ende puji-pujian i.
Namangihut, mauliate godang ma hupasahat hami tu saluhut hamu nahuparsangapi hami, Hula-hula nami Raja………..l, Tulang dohot Bona Tulang nami …………. Tulang Rorobot nami………….., saluhut horong ni Hula-hula dohot Tulang, suang songon i ma nang di hita namardongan tubu pomparan ni ompunta Raja…………, Boru dohot Bere/Ibebere nami, ale-ale, pariban, dongan sahuta nang dongan sahuria, suang songoni ma di hamu Hula-hula nami Raja i Raja…………. dohot saluhut uduran muna, mauliate godang ma hupasahat hami di haradeon dohot harentaon muna mangadopi acara partumpolon ni anak nami dohot boru ni Raja i di namarsangkap nasida naeng mamungka pardongan saripeon jala naeng manjalo pasu-pasu parbogason nasida di ari ……………… na naeng ro marhite naposo ni Tuhanta di bagas joro on.
Ala ni i, marhite on tung gomos do pangidoon nami asa rap taboan nasida di tangiangta, asa tiur sude sangkap nasida, jala dao ma angka abat-abat. Suang songoni ma nang di hami bona ni hasuhuton paranak dohot Hula-hula nami Raja ……………, boan hamu hami ditagiangmuna asa dipagogoi jala di parbisuhi hami di na naeng mangarade patupahon angka nahombar tu pamasupasuon dohot pesta unjuk ni ianakhon nami.
Dibagasan las ni roha, sian asi dohot holong ni Tuhanta marhite pasu-pasuNa, huparade hami do kopi, teh manis dohot lampet asa rap manghalashon ma hita saluhutna. Botima mauliate. Horas.
6. Martonggo Raja atau Maria Raja.
Adalah suatu kegiatan pra pernikahan adat yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pernikahan adat yang bertujuan untuk :
Mempersiapkan kepentingan pernikahan adat yang bersifat teknis dan non teknis
Pemberitahuan pada masyarakat bahwa pada waktu yang telah ditentukan ada pernikahan adat pernikahan dan berkenaan dengan itu agar pihak lain tidak mengadakan pernikahan adat dalam waktu yang bersamaan.
Memohon izin pada masyarakat sekitar terutama dongan sahuta atau penggunaan fasilitas umum pada pesta yang telah direncanakan.

ULAON UNJUK

– MARSIBUHA BUHAI
Pagi hari sebelum dimulai pemberkatan/catatan sipil/pesta adat, acara dimulai dengan penjemputan mempelai wanita di rumah disertai dengan makan pagi bersama dan berdoa untuk kelangsungan pesta pernikahan,biasanya disini ada penyerahan bunga oleh mempelai pria dan pemasangan bunga oleh mempelai wanita dilanjutkan dengan penyerahan Tudu-tudu Ni Sipanganon dan Menyerahkan dengke lalu makan bersama, selanjutmya berangkat menuju gereja untuk pemberkatan.
Manjalo Pasu-pasu Parbagason (Pemberkatan Pernikahan)
Pengesahan pernikahan adat kedua mempelai menurut tatacara gereja (pemberkatan pernikahan oleh pejabat gereja). Setelah pemberkatan pernikahan selesai maka kedua mempelai sudah sah sebagai suami-istri menurut gereja.
Setelah selesai seluruh acara pamasu-masuon, kedua belah pihak yang turut serta dalam acara pamasu-masuon maupun yang tidak pergi menuju tempat kediaman orang tua/kerabat orang tua wanita untuk mengadakan pesta unjuk. Pesta unjuk oleh kerabat pria disebut Pesta Mangalap parumaen (baca : parmaen)

PROSESI MASUK PENGANTEN
Molo ulaon di alap jual (ulaon di alaman ni parboru), parboru dohot kedua pengantin, suang songon i dohot paranak rap masuk ma tu gedung pertemuan jala masing-masing hasuhuton hundul ma di inganan naung ditontuhon.Pihak parboru ma naparjolo manggorahon angka horong ni hula-hulana, asa masuk nasida tu gedung jala tangkas do i dijalo di ruhut paradaton.
Molo ulaon taruhon jual do (ulaon di paranak) rap masuk do suhut paranak dohot parboru suang songon i dohot pengantin tu gedung, alai mulak do muse pihak hasuhuton ni parboru mandapothon angka dongan tubuna. Jadi holan napataruhon boru muli do nasida tu inganan ni paranak. Jadi, ingkon tangkas do muse gorahonon jala jaloon ni suhut paranak pihak parboru (hula-hulana), suang songon i di ruhut adat-paradaton (parboru mamboan boras sipir ni tondi dohot dekke). Alai sebagian sian boras i dipapulik do deba asa adong pangkeonna di ulaon paulak une.

Molo dung masuk tu gedung, laos pihak paranak do najumolo manggorahon jala manjalo horong ni hula-hulana. Dung sae pe i asa dilehon paranak tingki tu parboru laho manjalo hula-hulana. Jala boras sipir ni tondi nabinoan ni hula-hula ni parboru biasana dilehon do itu pihak paranak, manang sesuai tu hasil kesepakatan (dos ni roha)ni Parboru dohot Paranak hian.

PROSESI MASUK TEMPAT ACARA ADAT
(Contoh Acara di Tempat Perempuan)
Raja Parhata/Protokol Pihak Perempuan= PRW
Raja Parhata/Protokol Pihak Laki-laki = PRP
Suhut Pihak Wanita = SW
Suhut Pihak Pria = SP
PRW meminta semua dongan tubu/semaraganya bersiap untuk menyambut dan menerima kedatangan rombongan hula-hula dan tulang
PRW memberi tahu kepada Hula-hula, bahwa SP sudah siap menyambut dan menerima kedatangan Hula-hula
Setelah hula-hula mengatakan mereka sudah siap untuk masuk, PRW mempersilakan masuk dengan menyebut satu persatu, hula-hula dan tulangnya secara berurutan sesuai urutan rombongan masuk nanti: dimulai dari Hula-hula ……
1. Hula-hula, ……
2. Tulang, …….
3. Bona Tulang, …..
4. Tulang Rorobot, …..
5. Bonaniari, ……
6. Hula-hula namarhahamaranggi:
– a …
– b….
– c….
– dst
7.Hula-hula anak manjae, … dengan permintaan agara mereka bersam-sama masuk dan menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada hula-hula …………
PR Hulahula, menyampaikan kepada rombongan hula-hula dan tulang yang sudah disebutkan PRW pada III , bahwa SW sudah siap menerima kedatangan rombongan hula-hula dan tulang dengan permintaan agar uduran Hula-hula dan Tulang memasuki tempat acara , secara bersama-sama.
Untuk itu diatur urut-urutan uduran (rombongan) hula-hula dan tulang yang akan memasuki ruangan. Uduran yang pertama adalah Hula-hula,……, diikuti TULANG …….sesuai urut-urutan yang disebut kan PRW pada (3).
MENERIMA KEDATANGAN SUHUT PARANAK (SP).
Setelah seluruh rombongan hula-hula dan tulang dari SW duduk (acara 4), rombongan Paranak/SP dipersilakan memasuki ruangan.
PRW, memberitahu bahwa tempat untuk SP dan uduran/rombongannya sudah disediakan dan SW sudah siap menerima kedatangan mereka beserta Hula-hula , Tulang SP dan uduran/rombongannya
PRP menyampaikan kepada dongan tubu ……….., bahwa sudah ada permintaan dari………… agar mereka memasuki ruangan.
Kepada hula-hula dan tulang (disebutkan satu perasatu) yaitu:
1. Hula-hula, ….
2. Tulang, …..
3. Bona Tulang, ….
4. Tulang Rorobot, …..
5. Bonaniari , …..
6. Hula-hula namarhaha-marnggi:
– a…….
– b …….
– c…….
– dst
7. Hula-hula anak manjae…..PRP memohon, sesuai permintaan hula-hula SW agar mereka masuk bersama-sama dengan SP. Untuk itu tatacara dan urutan memasuki ruangan diatur, pertama adalah Uduran/rombongan SP& Borunya, disusul Hula-hula….., Tulang…..dan seterusnya sesuai urut-urutan yang telah dibacakan PR ………… (Dibacakan sekali lagi kalau sudah mulai masuk).

MENYERAHKAN TANDA MAKANAN ADAT.
(Tudu-tudu Ni Sipanganon)

Dipasahat paranak ma parjolo tu par boru songon on mahatana Pasahathon Tudu-tudu ni Sipanganon Paranak
Protokol Par Anak “Di ari na uli, di ari na denggan on, rodo hami pamoruan mu tu jolomu, pasahathon tudu-tudu ni sipanganon na tabo. Molo tung songoni pe naboi pasahaton nami, on dope rajanami nadapot gogo dohot tangan nami. Tangiangkon hamu hami parmoruon muna on asa tusi hami mangalakka sai disima dapot pangomoan, asa boi sogot, umbalga pasahaton nami nalao palashon rohamuna. Songoni pe naboi hupasahat hami tuhamu, las ma rohamu manjalo.Botima!”
Protokol Par boru ”Suang songoni ma nang hami. Dos do nakkok na dos tuat na. Nungga hujalo hami tudu-tudu ni sipanganon na tabo sian hamu, hami pe antong pasahaton nami ma tu hamu dekke simudur-udur. Asa mangundurhon nauli, mangundurhon na denggan ulaonta dibagasan sadarion. Botima! “
Protokol Parboru: “Ala hamu do napatupa sipanganon, ba hamuma Raja ni Boru mambahen tangiang!”
Protokol Paranak: ” Nauli Rajanami

(Doa makan dibawakan oleh paranak.)
Protokol ni Paranak : ”Sitip si gompa golang golang pangarahutna Tung Songoni pe natupa sai godang ma pinasunaMarjomut ma hita ”

Tingki marsipanganon, borhat do suhut parboru dohot paranak mandapothon angka tuturna songon patama-hon, pasangaphon nasida di tingki namangan dope. Alai laos di namangan i, mardalan do sulang-sulang sian pihak paranak tu horong ni parboru. Jala tangkas do i digorahon paranak melalui protokol nasida. Hira di tingki nasatongkin i, dipasangap Protokol Parboru dohot Paranak ma angka tutur sian pihak nasida ganup taringot tu tudu-tudu ni sipanganon dohot dekke naung nijalo nasida (sian pamoruan/hula-hula) jala didok Protokol Parboru dohot Paranak ma hira songonon :

Protokol ni Parboru :
” Di hita na mardongan tubu suang songoni boru dohot bere, molo tung di jolo ni hasuhuton pe tudu-tudu sipanganon dohot dekke naung i pasahat paromoruanta dohot horong ni hulahula dohot tulangta naung rap manjalo do hita di si jala tahalashon ma i.”

Protokol ni Paranak :
” Di hita na marodongan tubu suang songoni boru dohot bere, molo tung di jolo ni hasuhuton pe dekke naung i pasahat hula-hula ta dohot tulangta naung rap manjalo do hita di si jala tahalashon ma i.” Ala adong di jalo Paranak dohot Parboru dekke siuk sian horong hula-hula dohot tulang, denggan ma nian asa igorahon dekke siuk na ni pasahat ni horong hula-hula tu nasida. Hira songon ma hatana.
Protokol ni Parboru :”Hu jalo hami do dekke siuk sian Hula-hula dohot Tulang nami nahuparsangapi hami (didok margana jala digorahon sada-sada). Maulite godang ma hupasahat tu hamu hula-hula dohot tulang nami.”
Protokol ni Paranak:”Hu jalo hami do dekke siuk sian Hula-hula dohot Tulang nami nahuparsangapi hami (didok margana jala digorahon sada-sada). Maulite godang ma hupasahat tu hamu hula-hula dohot tulang nami.”
Protokol ni Parboru:“Di hamu Borunami, asa seseati hamu jolo ate-ate dohot aliang-aliang on jala bagihon hamu tu angka tuturta.” Dibagihon angka borunasida i ma juhut nasineatan i tu angka tutur.

Hasuhuton Paranak mambagi (pasahathon) dekke nanijalo nasida sian angka horong ni hula-hula dohot tulang tu angka dongan tubuna songon i tu boru/bere dohot dongan sahuta. Tu tulang dipasahat alai didokmai Dengke Lompan.

Protokol ni Paranak:
“Di hamu Borunami, asa i bagihon hamu dekke na i pasahat ti hita tu angka tutur ta.” Dibagihon angka borunasida i ma dekke i tu angka tutur.

Dung renta jala sidung namarsipanganon , jonjong ma Protokol ni Paranak laho mangido pangurupion sian nanigokhon na (dongan tubu, boru, dongan sahuta dohot ale-ale) laos di dok ma hira-hira songonon

Setelah selesai makan, Pihak parboru menanyakan tudu-tudu ni sipanganon. Songon on ma hatana Pambagian parjambaron
Protokol Par boru “Sai jolo niseat raut do ninna asa niseat hata. Nunga dipasahat hamu tudu-tudu ni sipanganon tu hami, na manukkun mahami nuaeng tu hamu amang boru nami. Tarsongon dia ma baenonta on? “
Protokol Par anak “Mauliatema rajanami. Ia naung hupasahat hami tu rajai, laos rajai ma na mangaturhon. Diama napatut sijaloon nami songon jambar taripar, las ma roha nami disi”
Protokol Par boru “Antong molo songoni amang boru dos ma rohanta. Tarsongon on ma ta baen: Satonga Parsanggulan, Satonga Somba-somba, satonga soit. Ima songon jambar taripar tu hamu amang boru! “

(Di dalam pembagian jambar, bebearpa luat memberikan Osang secara utuh kepada tulang pengantin perempuan, di beberapa luat, osang dibagi dua, dan diberikan kepada boru dan bere hasuhuton. Demikian pula ihur-ihur. Di beberapa luat, ihur-ihur tinggal pada keluarga yang bolahan amak, sedangkan luat yang lain diserahkan kepada pihak pengantin perempuan sebagai ulak ni tandok). ( Asing adat di toba, asing adat di silindung asing muse do adat humbang taringot tu parjambaran on… red.

Protokol Par anak “Mauliate ma rajanami, las ma roha nami disi”.

(Tetapi sesuai dengan penjelasan di atas, pihak pengantin laki-laki dapat meluruskan tawaran pihak pengantin perempuan sesuai dengan luatnya) Setelah pembagian jambar taripar sudah sah, masing-masing membagi jambar tersebut kepada

1. “Parsanggulan” tu hula-hula (di Toba), di Hubbang, “Osang” Tu tulang ni boru muli
2. “Somba-somba” diberikan kepada horong ni hula-hula
3. “soit” untuk dongan sabutuha, dohot tu dongan sahuta
4. “Parsanggulan” di Hubbang tu boru dohot bere. Di Toba, “Osang” do jambar ni boru dohot bere.

MANAJALO TUMPAK (SUMBANGAN TANDA KASIH)

Arti harafiah tumpak adalah sumbangan bentuk uang, tetapi melihat keberadaan masing-masing dalam acara adat mungkin istilah yang lebih tepat adalah tanda kasih. Yang memberikan tumpak adalah undangan SUHUT PRIA, yang diantarkan ketempat SUHUT duduk dengan memasukkannya dalam baskom yang disediakan/ ditempatkan dihadapan SUHUT, sambil menyalami pengenten dan SUHUT.

Setelah selesai santap makan, PRP meminta ijin kepada PRW agar mereke diberi waktu untuk menerima para undangan mereka untuk mengantarkan tumpak (tanda kasih)

Setelah PRW mempersilakan, PRP menyampai kan kepada dongan tubu, boru/bere dan undangannya bahwa SP sudah siap menerima kedatangan mereka untuk mengantar tumpak.

setelah selesai PRP mengucapkan terima kasih atas pemberian tanda kasih dari para undangannya

ACARA PERCAKAPAN ADAT

MEMPERSIAPKAN PERCAKAPAN

Selanjutnya disampaikan kepada tua-tua agar mereka yang akan menentukan raja parhata, Songon on ma hatana. ” molo tinallik huling-huling, laos tarida holi-holi”. ” Molo hahana marulaon, angginama nagabe parsinabul”

Protokol Paranak “Pinasahat ma tu hamu natua tua asa hamu namar dos ni roha, ise nagabe (raja panukkun) (raja pangalusi) di ulaonta on”.

* * *

Mandaulat Sipanganon Dung simpul mangan, roma sukkun-sukkun sian par boru manang naung boi dimulai mangkatai. Pada umumna sai parboru do manukkun kesiapan ni paranak, naung boi manang naso boi dope mulaan.

Catatan : Biasana sebelum disukkun kesiapan ni paranak, nunga jolo marsipasangapan angka namarhaha anggi manang naise nagabe raja parhata.

Raja Parhata atau Parsinabul ni Parboru, selanjutnya disebut sebagai PAR BORU” Artia bona ni ari, sipaha sada bona ni bulan. Asa takkas hita na mangkatai, pasahat hamuma Pinggan panukkunan”.

Alus ni Paranak Nauli “Raja nami. Mangarade ma hamu, naroma hami pasahathon”.

(laos disuru ma parboruon pasahathon)

MEMULAI PERCAKAPAN (PINGGAN PANUNGKUNAN).

Pinggan Panungkunan, adalah piring yang didalamnya ada beras, sirih, sepotong daging (tanggo-tanggo) dan uang 4 lembar. Piring dengan isinya ini adalah sarana dan simbol untuk memulai percakapan adat.

Par boru “Amanta raja dohot inanta soripada, takkas songon naung ni idamu na, di jolo nami nunga sahat pinggan panukkunan, pinggan pasu, nahot dihundulan na. Hot ma pasupasu tajalo sian Tuhan ta. Adong muse di bagasanna parbue pir, boras si pir ni tondi. Pir ma pokki, bahul-bahul pansalongan.

Pir ma tondin ta tusi hita mangalangka disi ma hita dapotan pangomoan.
Boras si ribur-ribur, asa torop maribur ma pinompar ta huhut matangkang marjuara.

Di atasna adong napuran tiar napuran si rara uruk, hasoloman ni angka boru ni raja. Napuran tano-tano ma rangging masi ranggongan,

Nang badan padao-dao anggo tondinta, tong-tong ma digonggom Tuhan.

Adong muse dibagasan na, ringgit sitio suara, ringgit na marmata na tinongos ni pamarentanta, si palas roha ni amanta raja, si toppion ni Inanta soripada. Las ma rohanta saluhutna, mamungka sadari on dinamangula ulaon ta hita, ditumpak asi dohot holong na sian Tuhanta.

(na jolo dohot do tango tango dibaen di atas ni pinggan panukkunan I, laos songonon ma hatana: adong muse diatas na tango-tanggo na marsaudara, mamukka sadari on lam tango ma partuturanta tu joloan ni arion)

Nunga bosur hita mangan indahan na las, jala sagat marlompan juhut na tabo, Sir-sir dohot sirana, domu muse dohot asom na. Di bibir do dai na di tolonan do tabona. Jala sombu minum aek sitio-tio na tinahuan muna.

Sai pamurnas mai tu daging saudara tu bohi. Si pasindak panaili, si paneang holi loja.
Bagot na marhalto ma na niagatan di robean.Horas ma hami na manganthon, sai ditambai
Tuhanta ma parsaulian dohot pasu-pasu na, dihamu na mangalehon.

Diama lakkat na dia ma unok na.
Dia ma hatana.
Dia ma nidok ni sipanganon masak naung hujalo hami,

Takkas ma alusi hamu. Paima so hu pasahat hami pinggan pangalusi, hubuat hami majolo tolu ringgit na marmata on, jala tinggal ma sada isi ni pinggan pangalusi. Asa sada hamu, si sada alus di namangalusi sukkun-sukkun nami. Hupasahat hami ma tu hamu.”

PINGGAN PANGALUSI

Alus ni paranak “Nunga hu jalo hami Pinggan pangalusi, asa si sada alus hita saluhutna, di sukkun-sukkun ni raja i.

Baris-baris ni gaja, di rura paraloan.

Molo manukkun raja, denggan mai oloan.

Molo ni oloan, dapot ma pangomoan.

Di naung manukkun rajai di sipanganon masak naung hupasahat hami. Raja nami !

Ritip jala hoppa, hotang pangarahutna.

Tung songoni pe na tupa, godang ma pinasuna.

Marbau tanduk, marbau holi-holi.

Godang sibutong-butong, otik sipirni tondi

Sai pamurnas ma tu daging, saudara tu bohi.

Sipasindak panaili, sipaneang holi-holi

Imatutu Rajanami songon nidok ni situa-tua,

Bagot na marhalto ma naniagatan di robean,

Horas ma rajai na manganhon,

sai sai ditambai Tuhan ma las ni roha dihami na mangalehon.

Anggo nidok ni sipanganon masak na hupasahat hami tu hamu, ndada sipanaganon dia I, Sipanganon panggabean parhorason do. Botima !

2. Marhata sinamot (Asa ummura ingoton, mulai sian alus ni parboru, nunga masuk tu na marhata sinamot)

Alus ni parboru “Mauliate ma amang boru! Sipanganon panggabean parhorason do hape sipanganon masak na pinasahat mu tu hami. Alai sai marakkup do nauli, sai mardongan do nadenggan. Siakkup songon nahundul, sidongan songon na mardalan.

Ranting ni bulu duri, jait marjaihotan.

Siakkup ni nauli, dia ma sitaringotan?

Takkas ma paboa hamu.

Alus ni paranak “Nauli raja nami!

Asa takkas ma uju purba, takkas uju angkola

Asa takkas hita maduma, takkasan ma hita mamora

Si takkas ni nauli, takkas mai pinaboa. Raja nami! Ia balga anak, pangolihononhon Ia magodang boru, pahutaon. Takkas songon naung binoto ni rajai, mamukka sian nasogot di buha niari, dibuha ni na uli, di na ta undurhon boru ni huria i tu bagas joro ni Tuhanta, ima boru ni rajai, dohot anak nami. Laho manjalo pasusu pardongan saripeon sian Tuhanta marhite-hite naposo na. Jala naung gabe sada keluarga na imbaru nasida di tonga-tonganta, ima anak nami nagabe helamu dohot boru mu na gabe parumaen nami.

Oppu raja di jolo, martukkot siala gundi

Adat pinukka ni oppunta na pajolo ihuthonon ni hita parpudi.

Alani I songon naung masa taulahon, Raja nami, laos dison ma pasahaton nami tu hamu sinamot na gok, songon somba niadat nami tu hamu. Botima !”

Alus ni Parboru “Mauliatema amang boru, na pasangaphon hami do hamu hape di sipanganon masak nahu jalo hami sian hamu, di somba ni uhum dohot somba ni adat, siala naung gabe parumaen mu ima boru nami jala anak mu na gabe hela nami.

Songon pando ni situa-tua ma dohonon nami tuhamu;

Pitu lili nami, pa ualuhon jugia nami.

Nauli antong nipinami, gohan muma hajut nami.

Ndada talu mangido hami amang boru binsan naung ditaringoti hamu naeng pasahat somba ni adat ni boru nami hamu tu hami.

Barita ni lappedang, mardakka bulung bira.

Barita ni hamoraon mu, sir-sir sahat tu dia Aha pe nahu pangido hami, Ndada pola sadia, bolo binereng sinadongan mu, Piga bara ma lombu, horbo, dohot dorbia nasing, Piga ma hoda asa pintor adong dalan ni angka amanta raja lao mulak, Piga rante mas asa pintor dipangke angka inanta soripada. sadia godang ringgit na marmata, perak, dohot angka na asing, songon somba ni uhum dohot somba ni adat mu tu hami, takkas ma paboa hamu. Songon I ma pangidoan nami. Botima!”

Alus ni paranak “Toho do angka nani dok ni rajai lobi sian i dope nian pasahaton nami tu hamu. Jala napantas do pangidoan munai, pasahaton nami tu hamu. Didok situa-tua;

Songon na mandanggur tu julu do,

namangalehon tu hula-hula.

Habang asisoit songgop tu toru bara,

unang dok hamu hami na holit, silehonon nami do soada.

Ndang tutukan batu da raja nami, dakdahan simbora.

Ndang tuturan datu ajaran na marroha Anak ni raja do hamu,

Pinompar ni na marroha.

Ndada gulut di arta, ndang gulut di ringgit sitio soara.

Alai gulut do hamu di holong ni roha.

Partataring naso hea mintop, partamue naso ra suda Na elek marboru, nasomba marhula-hula. Raja nami, haburjuon munai do na hupangasanon hami, umbahen na barani hami manariashon sidohonon nami. Raja nami, tapasada ma sude pangidoan ni rajai dibagasan ringgit na marmata, natinongos ni pamarentanta, ima hodana, ima lombuna, ima dohot mas, perak dohot angka na asing, jala sisahali mangelek ma hami tu hamu dibogasan sinamot na gok. Botima !”
Alus ni parboru “Nauli ma amang boru! Alai andorang so hu oloppon hami pangidoan munai, lean hamu satongkin tingki tu hami.”
Alus ni paranak “Na uli raja nami! parboru Dihita saluhutna, naung ta paihut-ihut pangkataion, di hita na mardongan tubu, boru dohot bere, tar lumobi ma di hamu horong ni hula-hula nami di na mangido parboruon nami rajani ………………(marga ni paranak) asa si sahali manelekhon nasida disomba ni uhum dohot somba ni adat, asa ta alusi pangidoan nasida i. Hupasahat hami majolo Tu Raja ni boru nami! “
Alus ni boru ni paranak “Sitolopi nauli nadenggan ma hami di dos ni roha ni rajai. Botima sian hami boru. “
Alus ni Paranak “Pinasahat ma tu haha anggi!”
Alus ni hahanggi ni paranak “Hajutmu do hajut hu, tandokmu do tandok hu Alusmu do alus hu, pandokmu do pandok hu. Alusi damang ma si sada hata mahita!
Paranak “Dihamu horong ni hula-hula nami,(digoari ma margana mulai sian hula-hula bona ni ari sahat tu hula-hula anak manjae)dijolo hamu siaduon, dipudi hamu sipaimaon, ditonga-tonga hamu nagabe raja paniroi. Ditong-tonga nami ma hamu nuaenga rajanami asa tiroi hamu hami andorang so huolophon hami dope na sisahali mangelekhon nasida sinamot ni ibeberemuna hupasahat hami ma tu hamu horong ni hula-hula nami!”
Alus ni horong ni hula-hula “Nunga hu bege hami hamu na masialusan, Tung mansai uli do dos ni roha muna, Sidohonon nami tu hamu;

Balintang ma pagabe tumundalhon sidoan,

Ari mu do gabe molo olo hamu masi paolo-oloan Botima!”

Parboru “Lata pe nalata, duhut-duhut do sibut-buton,

Hata pe dipahata angka amanta raja,

Alus ni hasuhuton pe tong do begeon. Pinasahat ma tu suhut bolon!

Alusi ni hasuhuton Nunga hupasahat hami ulaon on tu hamu haha doli/anggi doli, laos hamu ma na mamutushon. Botima!”

Hasuhuton bolon” Nungga dibege hamu amang boru! Alus sian hami mulai raja ni boru nami, pariban mu, sahat tu hula-hula nami, sian I botoon mu do naburju dohami marboru. Asa takkas ma uju purba, takkas ma uju angkola.

Takkas ma buhul muna, takkas ma di bilanganna.

Sipasahaton muna, tu hula-hula muna.

Asa takkas hamu maduma,

takkasan ma hamu mamora.

Anggo pangidoan munai hu olophon hami mai!

Botima.
Alus ni paranak “Mauliate ma rajanami malambok pusu. Nunga pos roha nami manariashon sidohonon nami. Alai andorang so hudok hami bilang-bilanganna, asa lean hamu tikki satongkin tuhami. “
Alus ni parboru “Nauli amang boru! “
Alus ni paranak “Dihita saluhutna, na mardongan tubu, boru dohot bere, tar lumobi ma di hamu horong ni hula-hula nami di nanaung dioloi hula-hulanta rajai………………(marga ni parboru) pangidoanta sisahali mangelekkon hita di somba ni uhum dohot somba ni adat, atik adong dope tamba ni naung tahatai di sibahenonnta tu raja i.

Hupasahat hami majolo Tu Raja ni boru nami!
Alus ni parboruan ni paranak “Sitolopi nauli nadenggan ma hami di dos ni roha ni rajai. Botima sian hami boru.”

Pinasahat ma tu haha anggi!
Alus ni hahanggi “Hajutmu do hajut hu,tandokmu do tandokhu Alusmu do alushu, pandokmu do pandok hu. Alusi damang ma si sada hata mahita! “
Paranak”Dihamu horong ni hula-hula nami,(digoari ma margana mulai sian hula-hula bona ni ari sahat tu hula-hula anak manjae) dijolo hamu siaduon, dipudi hamu sipaimaon, ditonga-tonga hamu nagabe raja paniroi. Ditong-tonga nami ma hamu nuaeng rajanami asa tiroi hamu hami andorang so huhatahon hami dope bilangbilang ni sinamot ni beremu nanaeng pasahaton nami tu dongan saparhundul mu hupasahat ma tu hamu horong ni hula-hula nami!”
Alus ni hula-hula ni paranak “Nunga hubege hami hamu namasi alusan, Tung mansai uli do dos ni roha muna, Sidohonon nami tu hamu; Balintang pagabe tumundalhon sidoan, Ari mu do gabe molo olo hamu masi paolo-oloan Botima!”
Parhata Paranak” Lata pe nalata, duhut-duhut do sibut-buton, Hata pe dipahata angka amanta raja, Alus ni hasuhuton pe tong do begeon. Pinasahat ma tu suhut bolon!”
Alus ni hasuhuton “Nunga hupasahat hami ulaon on tu hamu haha doli/anggi doli, laos hamu ma na mamutushon. Botima!”

Paranak”Nungan dibege hamu raja nami! Alus sian mulai raja ni boru nami, sahat tu hula-hula nami dongan sahundulan mu. Tung hansit do tangan mandanggurhon na soada. Nunga sude namboru muna on paruarhon simpanan na asa anggit tung umbalga pasahaton nami tu hamu, inama gokna. Sitakkas ni bilangbilanganna siapasahaton nami tu hamu godang na Rp 150 jt (Sitombol, diluar ni panandaion dohot todoan) disima mas na, disi hodana, disi nang dorbianan, las ma rohamu manjalo. Boti ma!”

Alus ni parboru “Mauliate ma amang boru! Di bilang bilang ni sinamot nagok sipasahaton mu, songon somba ni uhum, somba ni adat mu tu hami. Dihita saluhutna raja ni boru, raja ni dongan tubu, ale-ale, raja ni dongan sahuta, lumobi di hamu horong ni hula-hula nami, takkas songon naung tabege sinamot nagok sijalooan ta sian borunta, godang na Rp 50 jt. Dos ma rohan ta tahalashon mai. Antong di hamu par boruon nami nunga rade hami lao manjalo pasahat hamu ma”

Alus ni paranak “Mauliate ma raja nami, mangarade ma hamu roma hami pasahathon sinamot nagok”

Udurma paranak mamboan sinamot (hepeng) di atas ni piring namarisi boras. Parjolo ma dipasahat tu raja, baru pe asa tu hasuhuton.

PENYERAHAN PANANDAION

Tujuan acara ini memperkenalkan keluarga pihak perempuan agar keluarga pihak pria mengenal siapa saja kerabat pihak perempuan sambil memberikan uang kepada yang bersangkutan, Secara simbolis, yang diberikan langsung hanya kepada 4 orang saja, yang disebut dengan patodoan atau “suhi ampang na opat” ( 4 kaki dudukan/pemikul bakul) yang merupakan symbol pilar jadinya acara adat itu. Dengan demikian biarpun hanya yang empat itu yang dikenal/menerima langsung, sudah mewakili menerima semuanya

Ihut tusi laos mardalan ma panandaion tu suhi ni ampang na opat dohot tu angka na asing. Naporlu di suhut par boru dohot paranak, ima di tingki pasahat upa tulang dohot tiktin marakkup.

PASAHAT UPA TULANG

Pasahathon Upa Tulang. Par boru manogihon paranak tu tulang ni namuli. Lao pasahathon upa tulang, songo on ma hatana.

“Raja nami nunga hupasahat hami sinamot na gok tu rajai par boruon muna songon sinamot ni ibebere ni rajai godang otikna sian sinamot I hupasahat hami tu hamu lasma rohamu manjalo, jala tangiangkon hamu ma ibeberemu ima anak nami dohot parumaen nami. Asa gabe rumatangga na denggan, sitiruon jala nagok las niroha di pasu-pasu Tuhanta”.

PASAHAT TINTIN MARANGKUP

Pasahathon tintin marakkup Par anak manogihon par boru tu tulang ni pangoli, lao pasahathon tintin marakkup. Songon on ma hatana. “Hot pe jabu I, hot margulang-gulang. Tudia pe berei mangalap boru hot doi boru ni tulang. Onpe di hamu dongan saparhundulan nami maradophon pamoruonta marga . . . . . (margani paranak) nunga sisada boru hita maradophon nasida. Tanda naung sisada boru hita maradophon marga …….. otik godang na sinamot ni borunta naung hujalo hami. saotik sian I hupasahat hami tu hamu. Asa molo ro nasida tubagasta gabe boru . . . .(margani tulangni pangoli) borungki di jolo muna asa sida ajar hita dohot sisada poda tu kelurga na baru on, botima.”

(Naeng ma nian hasuhuton langsung manghatahon on.)

Catatan: Ditikki napasahat upa tulang, laos disima dipasahat hasuhuton piso-piso/situak natonggi tu horong ni hula-hula sasudena. Ditikki pasahathon tintin marangkkup, laos disima dipasahat hasuhuton piso-piso/situak natonggi tu horong ni hula-hulana. Dung sidung dipasahat sude jambar hepeng dohot panandaion, dipasahat ma pangkataion tu paranak

PASAHAT ULOS

Ulos Namarhadohoan

No Uraian Yang Menerima Keterangan
Suhi ni ampang na opat
1. Pasamot/Pansamot Orang tua pengenten pria

Taringot tu hata na pasahat ulos tar songon on ma :

Ulos Pansamot/Ulos Pargonggom, napasahathon parboru tangkas, hatana :

Dihamu Lae dohot di Ibotonghu, Parjolo ma hita mandok mauliate tu adopan ni Amanta Pardenggan Basa i, di naung manjalo pasu-pasu parbagason Anakhonta, Anakmu – Helanami, Borunami-Parumaenmu sian Tuhanta di Bagas JoroNa marhite-hite naposo ni Tuhanta.

Dison ro do hami pasahathon Ulos Pansamot tu hamu Lae asa sai margogo ma hamu Lae mangalului pansamotan laho marmudu-mudu Hela dohot Borunami on naung gabe Parumaenmuna jala laos Ulos Pargonggom ma on dihamu Ibotonghu dohot pangidoannami asa gonggom ma Ito Parumaenmon asa gabe sada Ina siboan Las ni roha dohot dame ibana ditonga-tonga ni keluargamu.

Ulos naganjang ma Ulos on, Ulos nabidang jala sitorop Rambu, mardongan tangiangnami tu Tuhanta Pardenggan Basa i, sai ganjang ma umurmu, dao angka parsahitan, :

Andor halumpang ma togu-togu ni lombu nang togu-togu ni Horbo,

sai saur matua ma hamu Lae dohot ibotonghu, togu-toguon ni pahompu sahat tu namarnini-marnono.

Ulos nabidang ma Ulos on, sai asi ma roha ni Tuhanta, dilehon dope dihamu angka pansalongan nabidang:

Binanga ni Sihombing ma binongkak ni Tarabunga,

tu sanggar ma amporik, tu lubang ma satua, sai sinur ma napinahanmuna gabe nang naniulamuna.

Ulos sitorop rambu ma uloson, sai tu toropna ma angka pomparan mu angka anak partahi jala ulubalang dohot angka Boru nauli basa tubuhonon ni Parumaenmon.

Sahat-sahat ni solu ma sahat tu bontean, hupasahat hami ma Ulos Herbang on tu hamu Lae, Ito,

sai lengleng ma hamu mangolu, sai horas sahat tu panggabean.

Las ma rohamuna manjalo. (huhut ditortorhon – diuloshon sian siamun ni amanta sijalo ulos sahat tu hambirang ni inanta si jalo ulos, rade ma Inanta manjalo laos gabe rap ma nasida padomu ujung ni ulosi).

Hela + mandar ————–> Pengenten 

Di hamu Amang Hela dohot di ho Inang, Boru Hasianhu, sadarion nunga di jalo hamu pasu-pasu parbagason sian Tuhanta marhite naposona di Bagas Joro ni Tuhanta. Sidok mauliate ma hamu ala sudena i, ai ido dipangido Debata sian hamu marhite-hite Tuhan Jesus Kristus” siala ni naung dipungka hamu parsaripeon on, dison ro do hami laho pasahathon tu hamu Ulos Herbang, ulos naganjang, ulos nahapal sitorop rambu. Nunga dipadomu Debata hamu gabe sada Ripe Naimbaru, Sai ganjang ma umurmu, sai Tuhanta ma namangaramoti hamu dingolumu, dao ma nasa parsahitan.

Ulos Nahapal ma Uloson, sai dipahapal Debata ma dihamu holong ni roha dohot Dame i. Asa songon nidok ni umpama ma:

Pege sangkarimpang, Hunik sahadanghadangan,

mangangkat ma hamu rap tuginjang, manimbung rap tu toru tongtong satahi saoloan.

Sinimbur ni pangkat ma tu sinimbur ni hotang,

tudia pe hamu mangalangka sai mamasu-masu ma Tuhanta, disi ma hamu dapotan parsaulian.

Ulos sitorop rambu ma Ulos on dohot tangiangnami mangido tu Tuhanta:

Tubuan laklak tubuan singkoru didolok ni purbatua, Sai Asi ma Roha ni Tuhanta, tubu ma di hamu Anak partahi jala ulubalang dohot Boru angka nauli basa donganmu sahat tu na saur matua.

Andor ras ma tu andor ris, bulung ni tobu pangarahutna, hupasahat hami ma Ulos Herbangon tu hamu, sai horas ma hamu jala torkis diramoti holong ni roha ni Tuhanta.

Sahat-sahat ni solu ma sai sahat tu bontean, sai leleng ma hamu mangolu sai horas sahat tu panggabean.

(huhut ditortorhon – diuloshon sian siamun ni helai sahat tu hambirang ni boruna, rade ma Inanta manjalo laos gabe rap ma nasida padomu ujung ni ulosi ). Dung i di uduti ma muse.

Di hamu Amang Hela, dison mandar Hela huampehon hami tu Abaramu, martanda ma hamu Helanami asa unang marnaloja hamu mangulahon angka ulaon namasa ditonga-tonga ni angka hula-hulamu. Horas ma. (diumma laos masijalangan). Laos mulak ma hasuhuton parboru tu podium. Adong deba variasi andorang so tu podium parboru manogu/ pajongjong penganten laos mardalan ma penganten pasahat bunga pangkuan tu tulang ni si boru muli dohot tulang ni si bao pangoli, dungi mulak ma nasida tu podium. (angka nauli ma i sude molo dibagasan las ni roha)

2 Pamarai Kakak/Adek dari ayah pengenten pria

Hatana: Di hamu Amangboru dohot di Namborunami (Lae dohot Ibotonami) dison ro hami pasahathon Ulos Herbang, Ulos Pamarai tu hamu, Ulos naganjang, Ulos nabidang sitorop rambu dohot tangiangnami mangido tu Tuhanta Pardenggan Basai; sai ganjang ma umurmu, sai dao ma parsahitan; Ulos nabidang ma on sai dilehon Tuhanta dihamu bidang angka parsaulian dohot pansamotani. Asa sai tongtong dibagasan hahipason jala dibagasan las niroha hamu sauduran angka namarhaha-maranggi, masitungkol-tungkolan songon suhat dirobean di sude angka ulaon dohot namasa ditonga-tonga muna. Ulos sitorop rambu ma ulos on, sai torop ma pomparanmu tu joloan on. Jalo hamu ma Ulos Herbang on Amangboru dohot namboru (lae dohot Ito) Andor halumpang ma togu-togu ni lombu, dipasu-pasu Tuhanta ma hamu saur matua sahat tu naditogu-togu pahompu. Las ma rohamu.

Jalo hamu ma Ulos on.

3 Simanggokkon Kakak/Adek dari pengenten pria

Di hamu Berenami (Laenami) Simanggokhon di ulaon parsaripeon ni Helanami dohot Borunami, dison ro hami pasahathon Ulos herbang tu hamu, Ulos ni si Simanggokhon di goari Ulos on.

Ulos naganjang, Ulos nahapal, Ulos sitorop rambu, sai ganjang ma umurmu dibagasan parhorasan, sai lam tu hapalna ma holong ni rohamu mangurupi natorasmu nang mangalugahon parsaripeonmu, sai torop ma pomparan di hamu sibahen las ni rohamu jala songon nidok ni umpama:

Sitorop ma dangkana, sitorop ma rantingna, gabe jala mamora hula-hulana, songoni ma nang ianakhonna.

Sahat sahat ni solu ma sahat tu bonten, sai leleng ma hamu mangolu, sahat tu parhorason sahat tu panggabean.

Jalo hamu ma Ulos on.

4. ULOS SIHUNTI AMPANG, saudara pr/namboru dari pengantin napasahathon haha/anggi kandung ni suhut bolon,

Dihamu Berenami si hunti Ampang di parsaripeon ni Hela dohot Borunami, dison ro hami pasahathon Ulos herbang tu hamu, Ulos ni si Hunti Ampang digoari Ulos on.

Ulos naganjang, Ulos nahapal, Ulos sitorop rambu, sai ganjang ma umurmu dibagasan parhorasoni, sai lam tu hapalna ma holong ni rohamu mangoloi hula-hulamuna, sai torop ma pomparan di hamu sibahen las ni rohamu jala songon nidok ni sijolojolo tubu ma dohonon :

Sitorop ma dangkana, sitorop ma rantingna, gabe jala mamora hula-hulana, songoni ma nang Boruna.

Sahat sahat ni solu ma sahat tu bonten, sai leleng ma hamu mangolu, sahat tu parhorason sahat tu panggabean.

Jalo hamu ma Ulos on.

tambahan ni sijalo ulos namangihut ima tu :

Haha/Anggi ni Amang ni Suhut = sijalo Ulos Todoan, napasahathon Haha/Anggi ni Amang Suhut Parboru

Boru ni Suhut namarhaha maranggi = boru tubu, napasahathon sijalo upa parorot/upa pariban

Pomparan ni Ompung ni Suhut marhaha/maranggi = sijalo Ulos Todoan/Panhaei, napasahathon Pomparan ni Ompung ni Suhut Parboru namarhaha/maranggi

Pomparan ni Amang mangulahi ni Suhut = sijalo Ulos Todoan/Bola Tambirik, napasahathon Pomparan ni Amang mangulahi ni Suhut Parboru.

Ulos tu Punguan Marga

Parsinabung ni Paranak:“Mauliate ma di hamu Rajanami. Nunga tangkas hami sude diulosi hamu, marhite ulos herbang dohot ulos-ulos na tinonun sadari. Mauliate ma!”
“Jala molo adong sipasahatonmuna tu anak dohot parumaennami, hupasahat hami ma tingki on tu hamu.”

Parsinabung ni Parboru:“Nauli Amangboru. Suru hamu ma hela dohot borunami asa hundul tu jolo on.”
Pasahat ulos holong ma sian horong ni parboru tu pengantin. Jumolo ma sian hasuhuton, namarhaha-anggi (Ring-1: ima Sasohe) dungi pe asa boru/bere, dongan sahuta, punguan, dohot udutanna.

Parsibanul ni Parboru:Digorahon tu sude hula-hula, tulang, jala didok margana:
” Di hamu nahuparsangapi hami, hula-hulanami, tulang, bona tulang, tulang rorobot, hula-hula namarhaha-anggi, hula-hula anak manjae. Rajanami, molo adong nalaho sipasahatonmu tu beremu, asa hupasahat hami ma tingki on tu hamu. Alai molo tung siat elek-elek pangidoannami Raja nami, asa laos di tingki on ma hamu pasahathon angka pasu-pasu, hata sigabe-gabe Raja-nami. Jala laos hamu ma namasiaturan. Botima!”
Dung sidung sian horong ni hula-hula pasahathon angka ulos holong –jala somalna hula-hula ma parpudi songon panggomgom– diujungi ma dohot hata pasu-pasu. Langsung ma nasida mulak.

Parsinabung ni Parboru: (mandok tu horong ni hula-hulana)
“Mauliate! Malambok pusu hami di sude pambahenan muna Rajanami. Mauliate ma di hamu. Asa songon hata ni natua-tua ma dohononnami,

Marmutik ma inggir-inggir, bulung nai rata-rata,
Hata nauli, hata pasu-pasu napinasahat muna i,
Na pasauthon ma Amanta Debata.
Ditorushon ma muse panghataion.
“Di hamu Raja ni Pamoruonnami, ala sian horongnami dohot sian hula-hula, nunga pasahathon angka ulos holong tu hela dohot borunami, asa hupasahat hami ma tingki on tu hamu.”

Parsinabung ni Paranak: “Mauliate ma di Raja i.”
Di pasahat ma muse tingki tu hula-hula dohot tulang ni paranak, jala didok: “Di hamu hula-hulanami, tulang, bona tulang. Molo tung adong nalaho pasahatonmuna tu beremu, hupasahat hami ma tingki on tu hamu. Jala molo suman tu rohamu Rajanami, laos di tingki on ma hamu pasahat pasu-pasu dohot hata gabe. Jadi hamu ma Rajanami namasiaturan. Botima!”
Dung sidung sian horong ni hula-hula dohot tulang ni paranak pasahathon ulos holong, mulak ma nasida.

Parsinabung ni Paranak:
Pasahathon hata mauliate tu horong ni hula-hula dohot tulang ni Paranak. Ditorushon ma muse panghataion, jala didok: “Di hamu hula-hulanami, ala nunga sae be sian horongnami pasahat ulos holong, hupasahat hami ma muse tingki on tu hamu. Hamu ma namangatur.”

Parsinabung ni Parboru:
“Nauli Amangboru. Molo dos rohanta, antar songon on ma nian konsep ni ulaonta na mangihut:

Naparjolo : Marhata sigabe-gabe ma sian hami, hamu ma mangampu.
Napaduahon : Mardalan ma olop-olop
Napatoluhon : Mardalan ma ulaon sadari, i ma paulak une.
Paopathon : Tatutup ma di bagasan ende dohot tangiang

Na porlu si pahaman, di ujung ni ulaon, I ma ditingki mangolophon sude naung di ulahon (mambagi olop-olop). Asa unang ma dohot angka dakdanak na manjalo. Olop-olop, I ma sada tanda pertanggung jawaban sian sude na manjalo. Molo tung adong persoalan sogot di ripe na imbaru i, ikkon na manjalo I ma na gabe saksi dohot na paturehon persoalan ni ripe na imbaru I, songon tanggung jawab dibagasan hukum perakawinan adat batak.

Partording ni Acara Terakhir Ulaon Sadari Dung simpul sude ulaon I, turun ma sude hasuhuton sian panggung jala diboan parboru ma pengantin jolo raphon nasida. Diudurhon parboru ma pengantin tu paranak, laos diboan ma Indahan, Ikan mas, dohot lappet. Sebelum na nunga ditaruhon hian, sipanganon lengkap dohot na margoarna tu inganan ni parboru.

Dung sahat pengantin tu inganan ni paranak, lao mulak par boru/panaru tu ingnanna, lehonon ni paranak ma situak na tonggi di raja naro dohot tu panaru. Masa do di son adat na ni adat hon, i ma: Lao bubar, ndang pittor masijalangan, alai jolo marende sa ayat, martangiang, baru marsijalangan.


Source : ULAON ADAT BATAK

Post a Comment

Artikel Terkait Tips Motivasi